Portfólio

Rozhlas a televízia Slovenska
 
Rozhlas a televízia Slovenska
 

Pre RTVS sem spus­ti­li spra­vo­daj­ský por­tál k Majstrov­stvám sve­ta vo fut­ba­le 2014. Por­tál je vý­ni­moč­ný li­ve strea­mom z jed­not­li­vých zá­pa­sov Kaž­dý zá­pas je vy­sie­la­ný v HD kva­li­te aj na inter­ne­te. Web je pris­pô­so­be­ný pre všet­ky mo­bil­né za­ria­de­nia.

 
BORY
 
BORY
 
Mig­rá­cia webu de­ve­lo­per­ské­ho pro­jek­tu BO­RY na Cyc­lo­ne3.

 

 
Svetkurzov.sk
 
Svetkurzov.sk
 

Por­tál, pre­dá­va­jú­ci kur­zy z rôz­nych ob­las­tí ako va­re­nie, úč­tov­níc­tvo či ja­zy­ko­vé kur­zy, s mož­nos­ťou okam­ži­té­ho kú­pe­nia kur­zu.

 
Frou-Frou e-shop
 
Frou-Frou e-shop
 

Spus­ti­li sme no­vý web pre vý­ni­moč­ný a naj­dlh­šie fun­gu­jú­ci deb­nič­ko­vý sys­tém Frou-Frou, s.r.o. No­vin­kou je pre­po­je­nie e-sho­pu s eko­no­mic­kým prog­ra­mom Su­per­fak­tú­ra.

 
TV Markiza
 
TV Markiza
 

  Mig­rá­cia webo­vých slu­žieb TV Mar­ki­za na Cyc­lo­ne3. Cyc­lo­ne3  je open­sour­ce sys­tém na sprá­vu ob­sa­hu, vy­ví­ja­ný na­šou spo­loč­nos­tou. 

 
Digital Park
 
Digital Park
 

Inter­ak­tív­na a dy­na­mic­ká web pre­zen­tá­cia pre klien­ta Di­gi­tal park.

 
Blogový portál o bežpečnosti
 
Blogový portál o bežpečnosti
 

  Pre spo­loč­nosť Se­cu­ri­Las sme vy­tvo­ri­li blo­go­vý por­tál o bez­peč­nos­ti a ka­me­ro­vých sys­té­moch. 

 
101CORKS e-shop
 
101CORKS e-shop
 

E-shop 101CORKS pre­dá­va ví­na z ce­lé­ho sve­ta. Ok­rem fun­kcií e-sho­pu má aj so­ciál­ne fun­kcie, ako mož­nosť vy­tvá­rať si vlas­tné zoz­na­my ví­na, hod­no­tiť ví­na, zdie­ľať ich na fa­ce­boo­ku, ale aj sle­do­vať sa me­dzi se­bou.

 
Rozhlas a televízia Slovenska
 
Rozhlas a televízia Slovenska
 

Pre RTVS sme spus­ti­li mic­ro­si­te k ďal­šie­mu roč­ní­ku Tour de Fran­ce 2013. Ok­rem vý­sled­kov a po­pi­sov etáp na nej náj­de­te aj stream kaž­dej eta­py v HD kva­li­te. Web je pris­pô­so­be­ný pre mo­bil­né za­ria­de­nia.

 
 
IT News Lavazza Ekotopfilm Dôvera, zdravotná poisťovňa vino.sme.sk Datalock WinePlanet SZĽH CME TV Markíza NATO ISAF Würth Klenoty Aurum