Content Management

Dy­na­mic­ká a efek­tív­na prá­ca s in­for­má­cia­mi je v inter­ne­to­vej do­be ne­vyh­nut­nou sú­čas­ťou stra­té­gie spo­loč­nos­ti. Či ste za­čí­na­jú­cou spo­loč­nos­ťou, etab­lo­va­nou me­dzi­ná­rod­nou kor­po­rá­ciou, ale­bo me­diál­nou spo­loč­nos­ťou, má­me pre vás rie­še­nie.

Vie­me ako pub­li­ko­vať texto­vý i mul­ti­me­diál­ny ob­sah na inter­net od bež­ných po­čí­ta­čov až po tab­le­ty a in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny. Inter­net je dy­na­mic­ké mé­dium a pre­to pot­re­bu­je­te tech­no­lo­gic­ky sil­né­ho par­tne­ra, kto­rý pre­ko­ná va­še oča­ká­va­nia. E-pub­lis­hing nie je to­tiž len o pub­li­ko­va­ní tla­čo­vých správ na webo­vej strán­ke, ale aj o email mar­ke­tin­gu, na­sa­dzo­va­ní ban­ne­ro­vých sys­té­moch, op­ti­ma­li­zá­cii pre vy­hľa­dá­va­če, schop­nos­ti pra­co­vať so štan­dar­dmi, pre­po­ji­teľ­nos­ti s iný­mi sys­té­ma­mi, ana­ly­ti­ke a aj mo­bil­nom webe.

Vie­me tiež ako pre­po­jiť a spra­co­vať texto­vý ob­sah s vi­dea­mi ale­bo te­le­víz­nym vy­sie­la­ním, poz­ná­me kom­plexnosť vi­deoar­chí­vov a ná­roč­nosť ich sprá­vy, chá­pe­me nut­nosť okam­ži­té­ho pub­li­ko­va­nia in­for­má­cií v no­vi­nár­skom biz­ni­se. Má­me reál­ne skú­se­nos­ti s im­ple­men­tá­ciou elek­tro­nic­ké­ho pub­li­ko­va­nia do pro­ce­sov prin­to­vých ma­ga­zí­nov.

Ne­ko­pí­ru­je­me Váš ob­sah na web, tvo­rí­me inter­ne­to­vú for­mu váš­ho biz­ni­su.


Cyc­lo­ne3 je extrém­ne flexibil­ný CMS, ur­če­ný na tvor­bu inter­ne­to­vých strá­nok a por­tá­lov v ľu­bo­voľ­nom roz­sa­hu. Cyc­lo­ne3 je open-sour­ce, kto­rý vy­ví­ja na­ša spo­loč­nosť tak­mer 10 ro­kov. Sys­tém vy­uží­va nad­štan­dar­dné uží­va­teľ­ské roz­hra­nie RIA pre pro­fe­sio­nál­nu prá­cu s ob­sa­hom - webo­vá ap­li­ká­cia, kto­rá pri­ná­ša mož­nos­ti kla­sic­kej des­kto­po­vej ap­li­ká­cie.

Ako pr­ví na na­šom tr­hu sme ot­vo­ri­li CMS ako open-sour­ce a vy­tvo­ri­li biz­nis mo­del v do­be, keď iní len za­čí­na­li expe­ri­men­to­vať s cu­dzí­mi open-sour­ce CMS. Cyc­lo­ne3 je je­den z pr­vých exis­tu­jú­cich open-sour­ce CMS, kto­rý vy­ví­ja súk­rom­ná spo­loč­nosť. Niek­to­ré tech­no­lo­gic­ké no­vin­ky do CMS sme na na­šom tr­hu pri­nies­li ako pr­ví: na­tív­na pod­po­ra Uni­co­de, cloud com­pu­ting pre CMS, mo­der­né uží­va­teľ­ské roz­hra­nie RIA pre CMS, clus­te­ro­va­né rie­še­nie pre CMS, in­teg­ro­va­ná pod­po­ra pre ISO nor­my 26300/Open­Do­cu­ment, in­teg­ro­va­ná pod­po­ra pre Doc­Book, a ďal­šie.

Cyc­lo­ne3 pou­ží­va den­ne na sprá­vu svoj­ho ob­sa­hu tak­mer 900 ľu­dí. Žiad­ny iný slo­ven­ský CMS nie je pou­ží­va­ný v tom­to roz­sa­hu. Len vďa­ka tej­to sku­pi­ne uží­va­te­ľov a ich spät­nej od­oz­ve sys­tém ob­sa­hu­je fun­kcio­na­li­ty, kto­ré nie sú dos­tup­né v kon­ku­ren­čných sys­té­moch.


Cyc­lo­ne3 Smar­tE­di­tion je mo­der­ná plat­for­ma vy­tvo­re­ná nad Cyc­lo­ne3 pre elek­tro­nic­ké pub­li­ko­va­nie do pros­tre­dia no­vých mé­dií. Ak chce­te dis­tri­buo­vať va­še ča­so­pi­sy, ap­li­ká­cie ale­bo mul­ti­mé­diá na rôz­nych mo­bil­ných za­ria­de­niach bez nut­nos­ti sa ve­no­vať pro­duk­tom kon­krét­nych vý­rob­cov, Smar­tE­di­tion je pre vás pra­vé rie­še­nie. Vie­me váš ob­sah v rov­na­kej hod­no­te od­os­lať do ok­na pre­hlia­da­ča, tab­le­tu ale­bo dis­ple­ja mo­bil­né­ho te­le­fó­nu a vy­užiť ich špe­ci­fic­ké mož­nos­ti. To všet­ko v reál­nom ča­se.


Pro­fa­ni­ty Fil­ter je vzdia­le­ná služ­ba ur­če­ná na iden­ti­fi­ká­ciu nev­hod­ných prís­pev­kov dis­kus­ných fór a so­ciál­nych sie­tí s vlas­tnou AI (ume­lá in­te­li­gen­cia reali­zo­va­ná for­mou sa­moučia­cich al­go­rit­mov). Je ľah­ko im­ple­men­to­va­teľ­ný do rôz­nych in­for­mač­ných sys­té­mov, nie je zá­vis­lý na jed­nom prog­ra­mo­va­com ja­zy­ku. Fil­ter nep­red­sta­vu­je pre va­še server­y žiad­nu zá­ťaž, net­re­ba ho in­šta­lo­vať ani inak spra­vo­vať.

 
IT News Lavazza Ekotopfilm Dôvera, zdravotná poisťovňa vino.sme.sk Datalock WinePlanet SZĽH CME TV Markíza NATO ISAF Würth Klenoty Aurum