Software development

Ro­ky vý­vo­ja na­šej plat­for­my Cyc­lo­ne3 Fra­mework a spolu­prá­cou pri je­ho pre­pá­ja­ní s ERP sys­té­ma­mi, exter­ný­mi da­to­vý­mi zdroj­mi a webo­vý­mi služ­ba­mi pret­vá­ra­me do tvor­by kom­plexných sys­té­mov a ap­li­ká­cií. Na­priek ro­bus­tnos­ti a ši­ro­kým mož­nos­tiam udr­žu­je­me rých­losť a flexibi­li­tu vždy na vy­so­kej úrov­ni. Sme zá­stan­ca­mi a pro­pa­gá­tor­mi ot­vo­re­ných štan­dar­dov, kon­ti­nuál­ne­ho vý­vo­ja a pri im­ple­men­tá­cii no­vých tech­no­ló­gií sme vždy me­dzi pr­vý­mi. Pre­to jed­nou z ob­las­tí na­šich rie­še­ní je pod­po­ra a pos­ky­to­va­nie nás­tro­jov pre ďal­ší vý­voj rie­še­ní tre­tí­mi stra­na­mi.


Cyc­lo­ne3 je zá­klad­ným ka­me­ňom kaž­dé­ho náš­ho pro­jek­tu, ap­li­kač­ný fra­mework s veľ­mi ši­ro­kým vy­uži­tím. Ide o pr­vý open-sour­ce fra­mework kom­plet­ne vy­vi­nu­tý na Slo­ven­sku. Ori­gi­nál­ny pro­dukt na­šej spo­loč­nos­ti, kto­ré­ho his­tó­ria sia­ha až do ro­ku 2000. Dô­ve­ru­je­me mu na­toľ­ko, že sme sa v ro­ku 2006 roz­hod­li uvoľ­niť je­ho zdro­jo­vý kód pre ve­rej­nosť a sprís­tup­ni­li sme ce­lú plat­for­mu pod li­cen­ciou GPLv2.

Za Cyc­lo­ne3 sto­ja dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti pri vý­vo­ji ná­roč­ných me­diál­nych por­tá­lov, elek­tro­nic­kých ob­cho­dov a vnút­ro­pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov. Fra­mework tvo­rí extrém­ne flexibil­nú open-sour­ce plat­for­mu pre vý­voj ro­bus­tných sys­té­mov sprá­vy ob­sa­hu a špe­ci­fic­kých ap­li­ká­cií, kto­ré si vy­ža­du­jú bez­peč­nú a sta­bil­nú zá­klad­ňu.

Vy­vi­nu­tý je v prog­ra­mo­va­com ja­zy­ku Perl, hlav­ne pre je­ho rých­losť, vy­so­kú efek­tív­nosť a veľ­mi dob­rú pre­via­za­nosť s ope­rač­ným sys­té­mom. Ako pri­már­ne úlo­žis­ko dát pou­ží­va da­ta­bá­zu MySQL, je však mož­né ho pre­po­jiť aj s ďal­ší­mi da­ta­bá­za­mi ako Orac­le, či MS SQL. Vďa­ka je­ho flexibi­li­te umož­ňu­je efek­tív­ne pre­po­je­nie s iný­mi sys­té­ma­mi, nap­rík­lad s fi­rem­ným intra­ne­tom, ERP sys­té­ma­mi, webo­vý­mi služ­ba­mi SOAP a XML-RPC, štan­dar­dný­mi vý­stup­mi v XML for­má­te, či sys­té­ma­mi na sprá­vu do­ku­men­tov. Pri vý­vo­ji sys­té­mu strik­tne dodr­žia­va­me a pou­ží­va­me ot­vo­re­né štan­dar­dy ako Doc­Book, ale­bo SOAP, ale Cyc­lo­ne3 je tiež me­dzi pr­vý­mi plat­for­ma­mi, kto­ré im­ple­men­tu­jú a pro­pa­gu­jú no­vé tech­no­ló­gie a štan­dar­dy ako napr. Open­Do­cu­ment a XUL.

Ak te­da hľa­dá­te sta­bil­nú, bez­peč­nú a vý­kon­nú ap­li­kač­nú plat­for­mu s dl­hou his­tó­riou, ot­vo­re­ným prís­tu­pom a jas­nou ví­ziou do bu­dúc­nos­ti, po­tom Cyc­lo­ne3 je pre vás op­ti­mál­nym rie­še­ním.


Cy­co­ne3 Servic­eCl­oud je ideál­ne rie­še­nie v prí­pa­de, že nie je dop­re­du mož­né od­had­núť, akú vý­kon­nú infra­štruk­tú­ru váš pro­jekt vy­ža­du­je. Je vhod­né tiež tam, kde sa vy­ťa­že­nosť va­šich slu­žieb se­zón­ne me­ní a dl­ho­do­bá in­ves­tí­cia do vý­kon­né­ho har­dvé­ru nie je eko­no­mic­ky opod­stat­ne­ná. Fy­zic­kú infra­štruk­tú­ru tu za­stu­pu­je Cloud - ano­nym­ný vý­poč­to­vý vý­kon, kto­rý pos­ky­tu­je sa­mot­ný inter­net. Pla­tí­te len za to, čo reál­ne vy­uži­je­te a Cloud sa do­ká­že dy­na­mic­ky pris­pô­so­biť va­šim ak­tuál­nym pot­re­bám. Cyc­lo­ne3 Servic­eCl­oud je te­da plat­for­ma vďa­ka kto­rej je mož­né všet­ky rie­še­nia vy­vi­nu­té na plat­for­me Cyc­lo­ne3 mig­ro­vať do Clou­du.

doc­book2odf


Doc­book2odf je sa­mos­tat­ná ap­li­ká­cia s je­di­ným úče­lom. Za­bez­pe­čiť kva­lit­nú kon­ver­ziu zo sé­man­tic­ké­ho for­má­tu Doc­book, štan­dar­du elek­tro­nic­kej do­ku­men­tá­cie a tvor­by ob­sa­hu, do for­má­tu Open­Do­cu­ment - je­di­né­ho štan­dar­di­zo­va­né­ho for­má­tu pre uk­la­da­nie kan­ce­lár­skych do­ku­men­tov na sve­te. S for­má­tom Open­Do­cu­ment pra­cu­jú tak­mer všet­ky kan­ce­lár­ske ba­lí­ky na ce­lom sve­te. Doc­book2odf vzni­kol pô­vod­ne ako ved­ľaj­ší pro­dukt ot­vo­re­né­ho vý­vo­ja v spo­loč­nos­ti Com­sul­tia, dnes je už však štan­dar­dnou sú­čas­ťou väč­ši­ny dis­tri­bú­cií ope­rač­né­ho sys­té­mu Li­nux.  
IT News Lavazza Ekotopfilm Dôvera, zdravotná poisťovňa vino.sme.sk Datalock WinePlanet SZĽH CME TV Markíza NATO ISAF Würth Klenoty Aurum