Outsourcing biznis procesov

Bu­si­ness Pro­cess Out­sour­cing (BPO) pred­sta­vu­je za­bez­pe­če­nie špe­ci­fic­kých biz­nis fun­kcií va­šej spo­loč­nos­ti u exter­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa. Cie­ľom je zní­že­nie nák­la­dov a zvy­šo­va­nie efek­tív­nos­ti pro­ce­sov. Com­sul­tia je špe­cia­lis­tom v ob­las­ti za­bez­pe­če­nia pro­ce­sov pre váš e-biz­nis. Po­mô­že­me vám vy­tvo­riť op­ti­mál­nu stra­té­giu na zá­kla­de ana­lý­zy tr­hu, vy­tvo­rí­me tech­no­lo­gic­ké rie­še­nie, navr­hne­me pro­ce­sy a za­bez­pe­čí­me ďal­šie služ­by pot­reb­né pre váš rast. 

E-biz­nis, pod­ni­ka­nie v pros­tre­dí inter­ne­tu, pra­cu­je s webo­vý­mi tech­no­ló­gia­mi a rôz­ny­mi in­for­mač­ný­mi sys­té­ma­mi. Za­hŕňa pro­ce­sy od elek­tro­nic­ké­ho na­ku­po­va­nia, ma­naž­men­tu zá­so­bo­va­nia a skla­du, spra­co­va­nia ob­jed­ná­vok, kon­tak­tu so zá­kaz­ník­mi, pl­no­hod­not­né vy­uží­va­nie váš­ho ERP sys­té­mu, vý­me­ny elek­tro­nic­kých do­ku­men­tov (EDI­FACT) až po kon­takt s ob­chod­ný­mi par­tner­mi cez B2B roz­hra­nie. Naj­efek­tív­nej­ším rie­še­ním pre spo­loč­nosť, kto­rá vstu­pu­je do pod­ni­ka­nia na inter­ne­te je out­sour­co­vať časť čin­nos­tí spo­je­ných s e-biz­ni­som a ve­no­vať sa svoj­mu co­re biz­ni­su.


Pries­kum tr­hu, tvor­ba biz­nis plá­nu

Už v príp­rav­nej fá­ze vzni­ku váš­ho e-biz­ni­su ale­bo vstu­pu va­šej spo­loč­nos­ti na ten­to trh, sme prip­ra­ve­ní reali­zo­vať pot­reb­né pries­ku­my tr­hu, ana­ly­tic­ké čin­nos­ti a prip­ra­viť návr­hy vý­cho­dísk do biz­nis plá­nu.

Out­sour­cing ob­sta­rá­va­nia tech­no­ló­gií

Na­ši kon­zul­tan­ti na zá­kla­de po­trieb a ví­zie spo­loč­nos­ti po­mô­žu pri ob­sta­rá­va­ní op­ti­mál­ných tech­no­ló­gií a rie­še­ní. Tie vy­be­rú a navr­hnú ich im­ple­men­tá­ciu tak, aby bo­li vy­uži­té efek­tív­ne nie­len v sú­čas­nos­ti, ale aj prip­ra­ve­né na ďal­ší roz­voj váš­ho e-biz­ni­su.

Out­sour­cing ap­li­ká­cií a infra­štruk­tú­ry

Out­sour­cing ap­li­ká­cií pred­sta­vu­je pro­fe­sio­nál­ny návrh, vý­voj, sprá­vu a  tes­to­va­nie sys­té­mov pre váš e-biz­nis. Rie­še­nia od elek­tro­nic­kých ob­cho­dov až po mul­ti­me­diál­ne por­tá­ly vy­da­va­teľ­ských do­mov vy­ví­ja­jú na­ši inter­ní špe­cia­lis­ti po­mo­cou tech­no­ló­gií vy­tvo­re­ných v na­šej spo­loč­nos­ti. Out­sour­cing sprá­vy infra­štruk­tú­ry umož­ňu­je kon­ti­nuál­ny beh a rast  ap­li­ká­cií fir­my bez nut­nos­ti sa­mos­tat­né­ho od­de­le­nia vo fir­me. Infra­štruk­tú­ra ras­tie ply­nu­lo a dy­na­mic­ky s na­ras­ta­jú­ci­mi ná­rok­mi spo­loč­nos­ti na tech­nic­ké pros­tried­ky a ap­li­ká­cie.

Tvor­ba e-biz­nis pro­ce­sov

E-biz­nis a je­ho pro­ce­sy ma­jú svo­je špe­ci­fi­ká, od­liš­né od ka­men­né­ho pod­ni­ka­nia. Nie­koľ­ko­roč­né skú­se­nos­ti s elek­tro­nic­kým pre­da­jom a pub­li­ko­va­ním nám umož­ňu­jú za­me­rať sa na va­še sil­né strán­ky a vy­užiť ich pre pod­po­ru váš­ho pod­ni­ka­nia v elek­tro­nic­kých mé­diách. Vďa­ka návr­hu mo­de­lu a pro­ce­sov pre e-biz­nis vám po­mô­že­me pre­su­núť na inter­net ce­lý biz­nis, ale­bo ho efek­tív­ne pri­ra­diť k za­beh­nu­tým ob­chod­ným ka­ná­lom.

Auto­ma­ti­zá­cia lo­gis­tic­kých pro­ce­sov

Auto­ma­ti­zá­cia e-biz­nis lo­gis­ti­ky vy­tvá­ra ta­ké pros­tried­ky slu­žieb IT, kto­ré vy­tvá­ra­jú koor­di­ná­ciu a zo­sú­la­de­nie pre­po­je­ní pre op­ti­mál­ny tok vý­rob­kov a slu­žieb, ale aj in­for­má­cií a fi­nan­cií pre us­po­ko­je­nie zá­kaz­ní­ka za naj­niž­ších vy­na­lo­že­ných pros­tried­kov. Pre­po­je­nie a op­ti­ma­li­zá­cia vstu­pov, skla­do­vé­ho hos­po­dár­stva a rôz­nych lo­gis­tic­kých mož­nos­tí umož­ní efek­tív­ny a bez­prob­lé­mo­vý prie­beh ob­chod­ných pro­ce­sov od do­dá­va­te­ľa až po ko­neč­né­ho prí­jem­cu.

Out­sour­cing e-biz­nis ma­naž­men­tu

E-biz­nis je dy­na­mic­ká ob­chod­ná ob­lasť v rých­lo sa me­nia­com pros­tre­dí. Out­sour­cing ma­naž­men­tu váš­ho e-biz­ni­su za­bez­pe­ču­je nep­retr­ži­tý doh­ľad nad všet­ký­mi je­ho pro­ces­mi, vrá­ta­ne roz­vo­ja, op­ti­ma­li­zá­cie, mo­ni­to­rin­gu kon­ku­ren­cie, ce­not­vor­by, ale aj krí­zo­vý ma­naž­ment. Pre ďal­ší ús­peš­ný roz­voj ne­pos­ky­tu­je­me len pod­po­ru, ale za vás uro­bí­me kľú­čo­vé roz­hod­nu­tia na zá­kla­de správ­nych in­for­má­cií.

Sta­ros­tli­vosť o zá­kaz­ní­kov a hel­pdesk pod­po­ra

E-biz­nis si vy­ža­du­je fun­go­va­nie väč­ši­ny pro­ce­sov 24 ho­dín den­ne a 7 dní v týž­dni. Pre va­šich zá­kaz­ní­kov za­bez­pe­čí­me nep­retr­ži­tú dos­tup­nosť slu­žieb zá­kaz­níc­kej pod­po­ry aj s vy­ško­le­ný­mi špe­cia­lis­ta­mi.


 
IT News Lavazza Ekotopfilm Dôvera, zdravotná poisťovňa vino.sme.sk Datalock WinePlanet SZĽH CME TV Markíza NATO ISAF Würth Klenoty Aurum