Webové riešenia a vývoj aplikácií

Náš tím od­bor­ní­kov s dl­ho­roč­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi vy­tvá­ra rie­še­nia, kto­ré po­mô­žu do­sa­ho­vať va­še cie­le. Po­nú­ka­me vám vlas­tné sof­tvé­ro­vé rie­še­nia a tech­no­ló­gie.

Inter­ne­to­vé web pre­zen­tá­cie

Za naj­dô­le­ži­tej­šie pri návr­hu a reali­zá­cii web pre­zen­tá­cie po­va­žu­je­me napl­ne­nie va­šich oča­ká­va­ní a biz­nis cie­ľov.  Webo­vá pre­zen­tá­cia mu­sí hlav­ne pra­co­vať vo váš pros­pech a po­sú­vať va­še pod­ni­ka­nie vpred, jed­ným slo­vom - za­rá­bať. Pri tvor­be webo­vej pre­zen­tá­cie naj­prv mu­sí­me po­cho­piť pot­re­by náš­ho klien­ta, navr­hne­me mu rie­še­nia ko­mu­ni­ká­cie a tiež po spus­te­ní kon­fron­tu­je­me vý­sled­ky s plá­nom.

E-com­mer­ce rie­še­nia a B2B sys­té­my

Na­ša spo­loč­nosť sa špe­cia­li­zu­je na out­sour­cing biz­nis pro­ce­sov (BPO) do pros­tre­dia inter­ne­tu. To za­hŕňa naj­mä e-sho­po­vé a B2B rie­še­nia od návr­hu, cez vý­voj až po nás­led­nú sprá­vu.  Chce­te vstú­piť so svo­jím biz­ni­som na inter­net? Po­mô­že­me vám s im­ple­men­tá­ciou a ďal­ším roz­vo­jom va­šej ob­chod­nej po­li­ti­ky v elek­tro­nic­kých mé­diách. Na zá­kla­de sprá­va­nia ak­tuál­nej klien­te­ly a po­žia­da­viek cie­ľo­vých sku­pín navr­hu­je­me op­ti­mál­ne ob­chod­né pro­ce­sy pre čo naj­väč­ší vý­sled­ný efekt. Efek­ti­vi­tu pod­ni­ka­nia je mož­né vy­lep­šiť a auto­ma­ti­zo­vať nie­len v pria­mom sty­ku so zá­kaz­ní­kom, ale tiež me­dzi va­mi a ob­chod­ný­mi par­tner­mi v špe­cia­li­zo­va­ných B2B rie­še­niach.

Por­tá­lo­vé rie­še­nia

Por­tá­lo­vé rie­še­nia od nás si za­kla­da­jú na ro­bus­tnos­ti a jed­no­du­chej sprá­ve veľ­kých ob­je­mov dát s pro­fe­sio­nál­nym prís­tu­pom. Ich šká­lo­va­teľ­nosť a flexibi­li­ta umož­ňu­je ply­nu­lý rast s va­ším biz­ni­som. Na­ša plat­for­ma Cyc­lo­ne3 je pev­ným zá­kla­dom pre aký­koľ­vek pro­jekt - od jed­no­duch­ších biz­nis strá­nok, cez me­diál­ne por­tá­ly až po kom­plexné elek­tro­nic­ké ob­cho­dy a bez­peč­né intra­ne­to­vé ap­li­ká­cie. Sta­bi­li­ta na­šich rie­še­ní vám umož­ní sús­tre­diť sa pl­ne na váš hlav­ný biz­nis. Vďa­ka ot­vo­re­né­mu vý­vo­ju sa na­ši klien­ti ne­mu­sia via­zať na je­di­né­ho do­dá­va­te­ľa slu­žieb a zís­ka­va­jú plat­for­mu pre bez­peč­ný bu­dú­ci roz­voj.

In­for­mač­né sys­té­my CRM

S roz­vo­jom spo­loč­nos­ti pri­ro­dze­ne na­ras­tá pot­re­ba sprá­vy klient­ských dát a vzťa­hov s va­ši­mi zá­kaz­ník­mi. Vy­tvo­rí­me pre vás rie­še­nie a na­ši kon­zul­tan­ti vám po­ra­dia vo vý­be­re naj­vhod­nej­ších pos­tu­pov a návr­hu op­ti­mál­nych pro­ce­sov pre evi­den­ciu a sprá­vu. Auto­ma­ti­zá­cia a efek­ti­vi­ta sú pre nás kľú­čo­vé poj­my.

RIA a web ap­li­ká­cie

Webo­vé ap­li­ká­cie sú op­ti­mál­nym rie­še­ním pou­ží­va­teľ­ské­ho prís­tu­pu pre ši­ro­ké spek­trum za­ria­de­ní. Či ide o klien­tskú zó­nu na va­šom webe, za­bez­pe­če­nú intra­ne­to­vú ap­li­ká­ciu pre za­mes­tnan­cov a biz­nis par­tne­rov ale­bo len o jed­noú­če­lo­vú služ­bu dos­tup­nú cez inter­ne­to­vý pre­hlia­dač - má­me pre vás rie­še­nie. Služ­ba je vždy ak­tuál­na, flexibil­ná a sta­bil­ná.
Rich Inter­net Ap­pli­ca­tion (RIA)
je syn­ony­mom maximál­nej pou­ží­va­teľ­skej prí­ve­ti­vos­ti, pre­to­že v se­be spá­ja mul­tip­lat­for­mo­vosť a ak­tuál­nosť webo­vých ap­li­ká­cií, ale na­vy­še aj na­tív­nu pod­po­ru a vý­ho­dy des­kto­po­vé­ho pros­tre­dia. Pou­ží­va­teľ ju mô­že spúš­ťať pria­mo zo svo­jej pra­cov­nej plo­chy, pri­čom nák­la­dy na vý­voj RIA sú ra­píd­ne niž­šie s om­no­ho väč­ším efek­tom. Cyc­lo­ne3 XUL-CMS - na­ša vlaj­ko­vá loď, je ús­peš­ný pro­dukt pre sprá­vu ob­sa­hu a ad­mi­nis­trá­ciu webo­vých ap­li­ká­cií, vy­vi­nu­tý prá­ve tech­no­ló­giou RIA.

Mul­ti­me­diál­ne pre­zen­tá­cie

Mo­der­ný inter­net nie je len o webo­vých strán­kach, bež­nou sú­čas­ťou je dnes veľ­mi sil­ná pod­po­ra mul­ti­mé­dií - vi­deá, ani­má­cie a zvuk. Spra­cu­je­me pre vás pre­zen­tá­cie s mul­ti­me­diál­nym ob­sa­hom, ale­bo ich za­kom­po­nu­je­me do  webej pre­zen­tá­cie na tej naj­vyš­šej úrov­ni.

Návrh uží­va­teľ­ských roz­hra­ní 

Vie­me, že pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nia sú pre pou­ží­va­te­ľov. Na­še skú­se­nos­ti s vý­vo­jom množ­stva gra­fic­kých pou­ží­va­teľ­ských roz­hra­ní pre sprá­vu ob­sa­hu a ap­li­ká­cií sú vám pl­ne k dis­po­zí­cii.

 
IT News Lavazza Ekotopfilm Dôvera, zdravotná poisťovňa vino.sme.sk Datalock WinePlanet SZĽH CME TV Markíza NATO ISAF Würth Klenoty Aurum