Comsultia - to správne riešenie

Sme Com­sul­tia, spo­loč­nosť, kto­rá sa mô­že poch­vá­liť viac ako de­sať­roč­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi v ob­las­ti kom­plexných rie­še­ní pre e-bu­si­ness ko­mu­ni­ká­ciu. Za ce­lé ob­do­bie náš­ho pô­so­be­nia sme preš­li vý­raz­ným vý­vo­jom a dnes pat­rí­me me­dzi tech­no­lo­gic­kých líd­rov v obo­re.

V pr­vých ro­koch sme vy­stu­po­va­li pod znač­kou Web­com, v ro­ku 2005 sme sa zhod­li na tom, že hlav­nú ideu náš­ho pô­so­be­nia eš­te pres­nej­šie vy­stih­ne no­vý ná­zov. Ak má­te aké­koľ­vek otáz­ky v ob­las­ti on­li­ne, ra­di ich s va­mi pre­kon­zul­tu­je­me. Com­sul­tia to­tiž nie je o ľu­ďoch scho­vá­va­jú­cich sa za PC ale­bo v server­ovn­iach, ale naj­mä o ži­vom di­aló­gu, kto­rý de­fi­nu­je pot­re­by a roz­ví­ja vzá­jom­nú dô­ve­ru - zá­klad pre kva­lit­né po­ra­den­stvo a nás­led­né účin­né rie­še­nia.

Cie­le­ne po­nú­ka­me exper­tné služ­by a to vždy a kon­ti­nuál­ne. Za naj­dô­le­ži­tej­ší vo vzťa­hu ku klien­tom po­va­žu­je­me in­di­vi­duál­ny prís­tup, čo nám umož­ňu­je ušiť po­nu­ku slu­žieb na mie­ru. Ne­kon­čí­me však pri im­ple­men­tá­cii sys­té­mov a vy­ho­to­ve­ní zá­klad­né­ho ba­líč­ka. Nao­pak, sna­ží­me sa os­tať s klien­tom aj na­ďa­lej v kon­tak­te a zod­po­ve­dať mu na všet­ky otáz­ky, kto­ré sa v bu­dúc­nos­ti v ob­las­ti náš­ho pô­so­be­nia vy­no­ria.

Po­nú­ka­me skú­se­nos­ti, dl­ho­roč­nú prax a tím ľu­dí, za­pá­le­ných nie­len pre IT. Viac sa o nás doz­vie­te v sek­cii kľú­čo­ví ľu­dia.

 
IT News Lavazza Ekotopfilm Dôvera, zdravotná poisťovňa vino.sme.sk Datalock WinePlanet SZĽH CME TV Markíza NATO ISAF Würth Klenoty Aurum
Frou-Frou

Spustili sme nový web pre výnimočný a najdlhšie fungujúci debničkový systém FrouFrou, s.r.o. Novinkou je prepojenie e-shopu s ekonomickým programom Superfaktúra.

www.froufrou.sk
Digital Park

Nový, dynamický a prehľadnejší web pre moderný polyfunkčný komplex.

www.digitalpark.sk
Svet zdravia

Moderná stránka pre modernú skupinu nemocníc po celom Slovensku.

www.svetzdravia.com
101CORKS portal & app

E-shop 101CORKS predáva vína z celého sveta. Okrem funkcií e-shopu má aj sociálne funkcie, ako možnosť vytvárať si vlastné zoznamy vína, hodnotiť vína, zdieľať ich na facebooku, ale aj sledovať sa medzi sebou.

www.101corks.com
MS 2013 v hokeji

Pre RTVS sem spustili spravodajský portál k Majstrovstvám sveta v hokeji 2013. Portál je výnimočný live streamom z jednotlivých zápasov. Každý zápas je vysielaný v HD kvalite aj na internete. Web je prispôsobený pre všetky mobilné zariadenia.

hokej.rtvs.sk
Klema Guitars

Pre klienta KLEMA GUITARS sme spustili propagačný web klemaguitars.com ako nástroj pre zvýšenie povedomia o značke a tiež expanzii na trh v USA.

www.klemaguitars.com
Tour de France

Pre RTVS sme spustili microsite k ďalšiemu ročníku Tour de France 2013. Okrem výsledkov a popisov etáp na nej nájdete aj stream každej etapy v HD kvalite. Web je prispôsobený pre mobilné zariadenia.

tdf.rtvs.sk