OSEPA workshop

V po­ra­dí už 7. OSE­PA work­shop sa bu­de ko­nať 26.-27.mar­ca 2012 v Pra­he. Hlav­ným mo­tí­vom wor­ksho­pu je Mig­rá­cia úra­dov ve­rej­nej sprá­vy na open-sour­ce tech­no­ló­gie.Hlav­ný­mi té­ma­mi wor­ksho­pu bu­dú:

  • Sta­no­ve­nie roz­poč­tu na mig­rá­ciu.
  • Li­cen­čná po­li­ti­ka sof­tvé­ru.
  • Sof­tvé­ro­vé tech­no­ló­gie a je­jich im­ple­men­tá­cia.
  • Pre­vod dát, prá­ca s da­to­vý­mi for­mát­mi.
  • Vzde­lá­va­nie a edu­ká­cie uží­va­te­ľov

Všet­ky té­my bu­dú spra­co­va­né for­mou prí­pa­do­vých štú­dií, jed­nu z nich bu­de mať aj ko­le­ga Ja­kub On­dru­šek. Bu­de ho­vo­riť o vý­zna­me ot­vo­re­ných štan­dar­doch pre vlá­dy, efek­tív­nos­ti nák­la­dov a voľ­nom tr­hu. Keď­že sa v rám­ci ODF Plug­fes­tu ve­nu­je­me ot­vo­re­ným štan­dar­dom, aj je­ho prí­pa­do­vá štú­dia sa bu­de tý­kať prá­ce s Open­Do­cu­men­tom a s ot­vo­re­ný­mi štan­dar­da­mi.

 
IT News Lavazza Ekotopfilm Dôvera, zdravotná poisťovňa vino.sme.sk Datalock WinePlanet SZĽH CME TV Markíza NATO ISAF Würth Klenoty Aurum