S ras­tom spo­loč­nos­ti je úz­ko zvia­za­ná pot­re­ba koor­di­ná­cie vnú­tor­ných pro­ce­sov a preh­ľad­nosť to­kov in­for­má­cií. V dneš­nej in­for­mač­nej spo­loč­nos­ti je člo­vek kaž­dý deň za­hr­nu­tý množ­stvom in­for­má­cií. Intra­ne­to­vý sys­tém už pre­to nie je len do­mé­nou veľ­kých kor­po­rá­cií, ale aj men­ších a stred­ných fi­riem, pre­to­že im po­má­ha v jed­nom mies­te zís­ka­vať preh­ľad na zá­kla­de kto­ré­ho ro­bia roz­hod­nu­tia. Úda­je vo va­šom sys­té­me sú vždy a pre všet­kých ak­tuál­ne, do­kon­ca je mož­né za­bez­pe­čiť prís­tup aj z pros­tre­dia inter­ne­tu. Vie­me vám po­ra­diť pri tvor­be in­for­mač­nej štruk­tú­ry, aj navr­hnúť vhod­né rie­še­nie sys­té­mo­vých pros­tried­kov.


Cyc­lo­ne3 Am­nis Inter­ac­ti­ve je kom­plexné rie­še­nie vy­tvo­re­né so spo­loč­nos­ťou Ac­ca­lio ako sú­časť ro­di­ny pro­duk­tov Am­nis. Za­bez­pe­ču­je kom­plexné rie­še­nie hyb­rid­nej poš­ty od tvor­by elek­tro­nic­kých for­mu­lá­rov, kto­ré slú­žia ako pod­klad pre dy­na­mic­ké ge­ne­ro­va­nie do­ku­men­tov, až po ich tlač a sle­do­va­nie ich do­ru­čo­va­nia. Cyc­lo­ne3 je ideál­na plat­for­ma, ak pot­re­bu­je­te hro­mad­ne vy­tvá­rať elek­tro­nic­ké do­ku­men­ty a do­ru­čo­vať ich svo­jim klien­tom. Elek­tro­nic­ké for­mu­lá­re je tiež mož­né pris­pô­so­biť aby zod­po­ve­da­li zá­ko­nu č. 275/2006 Z. z. o in­for­mač­ných sys­té­moch ve­rej­nej sprá­vy a vý­no­su vý­no­su o štan­dar­doch pre ISVS č. 312/2010 Z. z.


Cyc­lo­ne3 He­lios CRM je intra­ne­to­vé rie­še­nie ria­de­nia vzťa­hu so zá­kaz­ník­mi. Vznik­lo pre­po­je­ním plat­for­my Cyc­lo­ne3 s ERP sys­té­mom He­lios SPIN spo­loč­nos­ti As­se­co So­lu­tions. Ob­sa­hu­je mo­du­ly pre spra­co­va­nie ob­chod­ných príl­eži­tos­tí, kon­tak­tov, čin­nos­tí, ka­ta­ló­gom pro­duk­tov/slu­žieb, ce­not­vor­by, ob­jed­ná­vok a ďal­šie. Vý­ho­dou rie­še­nia je pre­po­je­nie v reál­nom ča­se na sys­tém He­lios SPIN a okam­ži­tá ak­tua­li­zá­cia všet­kých in­for­má­cií bez nut­nos­ti syn­chro­ni­zá­cie.

Cyc­lo­ne3 Lea­gue IS

Li­go­vý in­for­mač­ný sys­tém pre klu­bo­vé or­ga­ni­zá­cie a špor­to­vé zvä­zy za­bez­pe­ču­je evi­den­ciu klu­bov, člen­ských or­ga­ni­zá­cií a iných kon­tak­tov. Umož­ňu­je tiež ma­po­va­nie vý­sled­kov jed­not­li­vých špor­tov­cov a ich po­hy­bov me­dzi klub­mi, vrá­ta­ne zmluv­ných kon­trak­tov. Zá­ro­veň zjed­no­du­šu­je in­teg­rá­ciu tých­to in­for­má­cií s webo­vou pre­zen­tá­ciou špor­to­vej or­ga­ni­zá­cie. Evi­du­je­te pro­fi­ly hrá­čov, klu­bov, zmluv­né vzťa­hy, kon­tak­ty na fun­kcio­ná­rov, po­du­ja­tia, vý­sled­ky sú­ťa­ží ale­bo vý­kon­nosť špor­tov­cov? Zob­ra­zo­va­nie špor­to­vých šta­tis­tík a špor­to­vých preh­ľa­dov náv­štev­ní­kom váš­ho webu nik­dy ne­bo­lo ta­ké jed­no­du­ché.

   
 
 
IT News Lavazza Ekotopfilm Dôvera, zdravotná poisťovňa vino.sme.sk Datalock WinePlanet SZĽH CME TV Markíza NATO ISAF Würth Klenoty Aurum
 
Comsultia, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava, Slovakia
mobil: +421 905 400 027
e-mail: info@comsultia.com  
© 2011 Comsultia