Kariéra

V na­šom mla­dom a dy­na­mic­kom ko­lek­tí­ve ra­di pri­ví­ta­me no­vých ko­le­gov. Má­te zna­los­ti a skú­se­nos­ti z niek­to­rej z nas­le­du­jú­cich ob­las­tí, ale­bo má­te zá­ujem sa im hlb­šie ve­no­vať?

 • prá­ca s tech­no­ló­gia­mi GNU/Li­nux, Perl, XML
 • sys­té­my pre sprá­vu ob­sa­hu (CMS), elek­tro­nic­ké ob­cho­dy a ich in­teg­rá­cia s ERP sys­té­ma­mi
 • gra­fic­ký a webo­vý di­zajn, Flash ap­li­ká­cie
 • ot­vo­re­né prie­mys­lo­vé štan­dar­dy, SOAP a Open­Do­cu­ment

Ak­tuál­ne po­zí­cie:

Web­de­sig­ner & Pro­ject Ma­na­ger

 • Ado­be Pho­tos­hop
 • HTML, CSS
 • Ado­be Flash
 • Ac­tionScrip­t3
 • koor­di­ná­cia tí­mu, roz­de­ľo­va­nia a kon­tro­la úloh
 • ria­de­nie webo­vých pro­jek­tov

Bu­si­ness De­ve­lop­ment Ma­na­ger

 • preh­ľad v IT a zna­losť tech­no­ló­gií
 • schop­nosť sa­mos­tat­ne viesť pro­jekt
 • inter­ne­to­vý mar­ke­ting, návrh kam­pa­ní a ich nás­led­né vy­hod­no­co­va­nie
 • webo­vá ana­ly­ti­ka
 • návrh rie­še­ní pre e-biz­nis
 Software De­ve­lo­per

 • Perl/PHP
 • Ja­vas­cript
 • GNU/Li­nux
 • XML/HTML
 • SQL, MySQL

Ob­chod­ní zá­stup­co­via

 • čes­ký, poľ­ský a ra­kús­ky trh

Mož­nosť stá­že a praxe v na­šej spo­loč­nos­ti

Si štu­den­tom stred­nej ale­bo vy­so­kej ško­ly? Hľa­dáš pries­tor pre reali­zá­ciu stre­doš­kol­skej praxe, pro­jek­tu ale­bo stáž po­čas vy­so­kej ško­ly? Chceš sa učiť v pros­tre­dí, kde vzni­ka­jú veľ­ké i ma­lé inter­ne­to­vé por­tá­ly, pro­jek­ty e-biz­nis rie­še­ní, vy­ví­ja­jú sa vlas­tné tech­no­lo­gic­ké rie­še­nia?

Sme ot­vo­re­ná spo­loč­nosť. Nie­len, že tvo­rí­me vlast­ný ot­vo­re­ný sof­tvér, pod­po­ru­je­me ot­vo­re­né štan­dar­dy, ale hlav­ne ra­di zdie­ľa­me na­še poz­nat­ky. Prá­ve pre­to chce­me umož­niť ak­tív­nym štu­den­tom po­die­ľať sa u nás na návr­hu a vý­vo­ji ot­vo­re­ných a ve­rej­nop­ros­peš­ných pro­jek­tov.

Pre ko­ho je mož­nosť stá­že (ale­bo nep­la­te­nej praxe) ur­če­ná?

 • Si  štu­dent a máš čas as­poň 4-8 ho­dín týž­den­ne
 • Za­ují­maš sa o ob­lasť ale­bo štu­du­ješ od­bor, kto­rý má blíz­ko k:
  • web­di­zaj­nu (gra­fi­ka, HTML/CSS)
  • prog­ra­mo­va­niu v skrip­to­va­cích ja­zy­koch (Perl/PHP) a da­ta­bá­zam (Mysql, Orac­le, ...)
  • inter­ne­to­vé­mu mar­ke­tin­gu
  • ma­naž­men­tu

Čo zís­kaš?

 • Bu­deš pra­co­vať na ne­zis­ko­vých pro­jek­toch ale­bo na pro­jek­te kto­rý sám navr­hneš. V prí­pa­de, ak bu­deš mať TY zá­ujem, dá­me ti mož­nosť zú­čas­niť sa tvor­by aj ko­mer­čných pro­jek­tov.
 • Re­fe­ren­cie na pro­jek­ty, na kto­rých si sa zú­čas­tnil.
 • Skú­se­nos­ti s pro­ces­mi pri reál­nom pro­jek­te.
 • Na­še hod­no­te­nie tvo­jich schop­nos­tí do od­po­rú­ča­cie­ho lis­tu.
 • Mož­nosť po skon­če­ní stá­že u nás pra­co­vať na čias­toč­ný ale­bo pl­ný úvä­zok.

Ak má­te zá­ujem o prá­cu ale­bo prax u nás, za­šli­te nám svoj mo­ti­vač­ný list a ži­vo­to­pis s pril­ože­ným súh­la­som so spra­co­vá­va­ním osob­ných úda­jov v zmys­le zá­ko­na NR SR č. 428/2000 Z.z. pre úče­ly vý­be­ro­vých ko­na­ní a evi­den­cie v da­ta­bá­ze uchá­dza­čov o za­mes­tna­nie na e-mai­lo­vú ad­re­su jobs@com­sul­tia.com

 

Máte záujem pracovať v našej firme?
Captcha obrázok
IT News Lavazza Ekotopfilm Dôvera, zdravotná poisťovňa vino.sme.sk Datalock WinePlanet SZĽH CME TV Markíza NATO ISAF Würth Klenoty Aurum
Frou-Frou

Spustili sme nový web pre výnimočný a najdlhšie fungujúci debničkový systém FrouFrou, s.r.o. Novinkou je prepojenie e-shopu s ekonomickým programom Superfaktúra.

www.froufrou.sk
Digital Park

Nový, dynamický a prehľadnejší web pre moderný polyfunkčný komplex.

www.digitalpark.sk
Svet zdravia

Moderná stránka pre modernú skupinu nemocníc po celom Slovensku.

www.svetzdravia.com
101CORKS portal & app

E-shop 101CORKS predáva vína z celého sveta. Okrem funkcií e-shopu má aj sociálne funkcie, ako možnosť vytvárať si vlastné zoznamy vína, hodnotiť vína, zdieľať ich na facebooku, ale aj sledovať sa medzi sebou.

www.101corks.com
MS 2013 v hokeji

Pre RTVS sem spustili spravodajský portál k Majstrovstvám sveta v hokeji 2013. Portál je výnimočný live streamom z jednotlivých zápasov. Každý zápas je vysielaný v HD kvalite aj na internete. Web je prispôsobený pre všetky mobilné zariadenia.

hokej.rtvs.sk
Klema Guitars

Pre klienta KLEMA GUITARS sme spustili propagačný web klemaguitars.com ako nástroj pre zvýšenie povedomia o značke a tiež expanzii na trh v USA.

www.klemaguitars.com
Tour de France

Pre RTVS sme spustili microsite k ďalšiemu ročníku Tour de France 2013. Okrem výsledkov a popisov etáp na nej nájdete aj stream každej etapy v HD kvalite. Web je prispôsobený pre mobilné zariadenia.

tdf.rtvs.sk