Kariéra

V na­šom mla­dom a dy­na­mic­kom ko­lek­tí­ve ra­di pri­ví­ta­me no­vých ko­le­gov. Má­te zna­los­ti a skú­se­nos­ti z niek­to­rej z nas­le­du­jú­cich ob­las­tí, ale­bo má­te zá­ujem sa im hlb­šie ve­no­vať?

 • prá­ca s tech­no­ló­gia­mi GNU/Li­nux, Perl, XML
 • sys­té­my pre sprá­vu ob­sa­hu (CMS), elek­tro­nic­ké ob­cho­dy a ich in­teg­rá­cia s ERP sys­té­ma­mi
 • gra­fic­ký a webo­vý di­zajn, Flash ap­li­ká­cie
 • ot­vo­re­né prie­mys­lo­vé štan­dar­dy, SOAP a Open­Do­cu­ment

Ak­tuál­ne po­zí­cie:

Web­de­sig­ner & Pro­ject Ma­na­ger

 • Ado­be Pho­tos­hop
 • HTML, CSS
 • Ado­be Flash
 • Ac­tionScrip­t3
 • koor­di­ná­cia tí­mu, roz­de­ľo­va­nia a kon­tro­la úloh
 • ria­de­nie webo­vých pro­jek­tov

Bu­si­ness De­ve­lop­ment Ma­na­ger

 • preh­ľad v IT a zna­losť tech­no­ló­gií
 • schop­nosť sa­mos­tat­ne viesť pro­jekt
 • inter­ne­to­vý mar­ke­ting, návrh kam­pa­ní a ich nás­led­né vy­hod­no­co­va­nie
 • webo­vá ana­ly­ti­ka
 • návrh rie­še­ní pre e-biz­nis
 Software De­ve­lo­per

 • Perl/PHP
 • Ja­vas­cript
 • GNU/Li­nux
 • XML/HTML
 • SQL, MySQL

Ob­chod­ní zá­stup­co­via

 • čes­ký, poľ­ský a ra­kús­ky trh

Mož­nosť stá­že a praxe v na­šej spo­loč­nos­ti

Si štu­den­tom stred­nej ale­bo vy­so­kej ško­ly? Hľa­dáš pries­tor pre reali­zá­ciu stre­doš­kol­skej praxe, pro­jek­tu ale­bo stáž po­čas vy­so­kej ško­ly? Chceš sa učiť v pros­tre­dí, kde vzni­ka­jú veľ­ké i ma­lé inter­ne­to­vé por­tá­ly, pro­jek­ty e-biz­nis rie­še­ní, vy­ví­ja­jú sa vlas­tné tech­no­lo­gic­ké rie­še­nia?

Sme ot­vo­re­ná spo­loč­nosť. Nie­len, že tvo­rí­me vlast­ný ot­vo­re­ný sof­tvér, pod­po­ru­je­me ot­vo­re­né štan­dar­dy, ale hlav­ne ra­di zdie­ľa­me na­še poz­nat­ky. Prá­ve pre­to chce­me umož­niť ak­tív­nym štu­den­tom po­die­ľať sa u nás na návr­hu a vý­vo­ji ot­vo­re­ných a ve­rej­nop­ros­peš­ných pro­jek­tov.

Pre ko­ho je mož­nosť stá­že (ale­bo nep­la­te­nej praxe) ur­če­ná?

 • Si  štu­dent a máš čas as­poň 4-8 ho­dín týž­den­ne
 • Za­ují­maš sa o ob­lasť ale­bo štu­du­ješ od­bor, kto­rý má blíz­ko k:
  • web­di­zaj­nu (gra­fi­ka, HTML/CSS)
  • prog­ra­mo­va­niu v skrip­to­va­cích ja­zy­koch (Perl/PHP) a da­ta­bá­zam (Mysql, Orac­le, ...)
  • inter­ne­to­vé­mu mar­ke­tin­gu
  • ma­naž­men­tu

Čo zís­kaš?

 • Bu­deš pra­co­vať na ne­zis­ko­vých pro­jek­toch ale­bo na pro­jek­te kto­rý sám navr­hneš. V prí­pa­de, ak bu­deš mať TY zá­ujem, dá­me ti mož­nosť zú­čas­niť sa tvor­by aj ko­mer­čných pro­jek­tov.
 • Re­fe­ren­cie na pro­jek­ty, na kto­rých si sa zú­čas­tnil.
 • Skú­se­nos­ti s pro­ces­mi pri reál­nom pro­jek­te.
 • Na­še hod­no­te­nie tvo­jich schop­nos­tí do od­po­rú­ča­cie­ho lis­tu.
 • Mož­nosť po skon­če­ní stá­že u nás pra­co­vať na čias­toč­ný ale­bo pl­ný úvä­zok.

Ak má­te zá­ujem o prá­cu ale­bo prax u nás, za­šli­te nám svoj mo­ti­vač­ný list a ži­vo­to­pis s pril­ože­ným súh­la­som so spra­co­vá­va­ním osob­ných úda­jov v zmys­le zá­ko­na NR SR č. 428/2000 Z.z. pre úče­ly vý­be­ro­vých ko­na­ní a evi­den­cie v da­ta­bá­ze uchá­dza­čov o za­mes­tna­nie na e-mai­lo­vú ad­re­su jobs@com­sul­tia.com

 

Máte záujem pracovať v našej firme?
Captcha obrázok
IT News Lavazza Ekotopfilm Dôvera, zdravotná poisťovňa vino.sme.sk Datalock WinePlanet SZĽH CME TV Markíza NATO ISAF Würth Klenoty Aurum
Tour de France 2014

Pre RTVS sem spustili spravodajský portál k Tour de France 2014. Portál je výnimočný live streamom z jednotlivých zápasov. Každý zápas je vysielaný v HD kvalite aj na internete. Web je prispôsobený pre všetky mobilné zariadenia

tdf.rtvs.sk
MS 2014 vo futbale

Pre RTVS sem spustili spravodajský portál k Majstrovstvám sveta vo futbale 2014. Portál je výnimočný live streamom z jednotlivých zápasov. Každý zápas je vysielaný v HD kvalite aj na internete. Web je prispôsobený pre všetky mobilné zariadenia

futbal.rtvs.sk
Klema Guitars

Pre klienta KLEMA GUITARS sme spustili propagačný web klemaguitars.com ako nástroj pre zvýšenie povedomia o značke a tiež expanzii na trh v USA.

klemaguitars.com
Tour de France 2013

Pre RTVS sme spustili microsite k ďalšiemu ročníku Tour de France 2013. Okrem výsledkov a popisov etáp na nej nájdete aj stream každej etapy v HD kvalite. Web je prispôsobený pre mobilné zariadenia.

tdf.rtvs.sk
Frou Frou

Spustili sme nový web pre výnimočný a najdlhšie fungujúci debničkový systém FrouFrou, s.r.o. Novinkou je prepojenie e-shopu s ekonomickým programom Superfaktúra.

froufrou.sk
Digital Park

Nový, dynamický a prehľadnejší web pre moderný polyfunkčný komplex.

digitalpark.sk
Svet zdravia

Moderná stránka pre modernú skupinu nemocníc po celom Slovensku.

svetzdravia.com
101 CORKS

E-shop 101CORKS predáva vína z celého sveta. Okrem funkcií e-shopu má aj sociálne funkcie, ako možnosť vytvárať si vlastné zoznamy vína, hodnotiť vína, zdieľať ich na facebooku, ale aj sledovať sa medzi sebou.

101corks.com
Všetky referencie …