E-commerce

Elek­tro­nic­ký biz­nis má svo­je zjav­né pra­vid­lá a vlas­tnos­ti, kto­ré sa od­vá­ži pub­li­ko­vať kto­koľ­vek. Ale len skú­se­ná spo­loč­nosť s praxou a skú­se­nos­ťa­mi mô­že vy­užiť váš sku­toč­ný po­ten­ciál na po­li elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du. Ana­ly­ti­kou a plá­no­va­ním pre vás prip­ra­ví­me op­ti­mál­nu e-com­mer­ce stra­té­giu a bu­de­me stáť za va­mi pri je­ho ďal­šom roz­vo­ji. Pre roz­voj váš­ho pod­ni­ka­nia na inter­ne­te tu má­me ce­lú ra­du slu­žieb BPO, kto­ré pre vás vie­me za­bez­pe­čiť. Na­še rie­še­nia sú stvo­re­né pre flexibil­ný rast a sta­bi­li­tu, vy sa tak mô­že­te pl­ne ve­no­vať svoj­mu co­re biz­ni­su.

 

ERP sys­tem Bu­si­ness One od spo­loč­nos­ti SAP vy­uží­va čím ďa­lej tým viac ma­lých a stred­ne veľ­kých spo­loč­nos­tí u nás. Ten­to ras­tú­ci trend vní­ma­me a rea­gu­je­me naň pl­no­hod­not­ným ži­vým pre­po­je­ním na­šej plat­for­my Cyc­lo­ne3 na ten­to ce­los­ve­to­vo roz­ší­re­ný a ús­peš­ný pro­dukt. Na­še pre­po­je­nie fun­gu­je for­mou  prí­dav­né­ho mo­du­lu pre na­šu plat­fro­mu Cyc­lo­ne3.  Ten­to prí­dav­ný mo­dul pra­cu­je pria­mo s dá­to­vým zdro­jom sys­té­mu SAP BO.

Dá­to­vé pre­po­je­nie fun­gu­je for­mou web­vých slu­žieb, je ži­vé a všet­ky dá­ta sú uk­la­da­né, čí­ta­né a za­pi­so­va­né pria­mo do ERP sys­té­mu SAP BO. Nad všet­ký­mi dá­ta­mi ERP sys­té­mu pre­bie­ha postpro­ces­sing na stra­ne na­šej plat­for­my Cyc­lo­ne3 za úče­lom pria­mej pub­li­ká­cie do elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du na inter­ne­te.

Pre­po­je­nie plat­for­my Cyc­lo­ne3 na mo­der­ný ERP sys­tém Bu­si­ness One od spo­loč­nos­ti SAP in­teg­ru­je elek­tro­nic­ký ob­chod klien­ta s vý­kon­nou, ús­peš­nou a kva­lit­nou ERP plat­for­mou od spo­loč­nos­ti SAP ur­če­nou pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky. Tá­to kom­bi­ná­cia dá­va klien­to­vi pl­no­hod­not­nú kon­tro­lu nad všet­ký­mi kom­plexný­mi ob­chod­ný­mi a lo­gis­tic­ký­mi pro­ces­mi, kto­ré si pre­vádz­ka elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du vy­ža­du­je a to až na úro­veň jed­not­li­vých skla­dov.


Aj men­šia fir­ma mô­že roz­ví­jať svoj elek­tro­nic­ký biz­nis. Ak ne­pot­re­bu­je­te pok­ro­či­lé im­ple­men­tá­cie ERP sys­té­mov, mô­že­te vy­užiť sa­mos­tat­ný elek­tro­nic­ký ob­chod. Je­ho kon­fi­gu­rá­cia je jed­no­du­chá a sprá­va pro­duk­tov je pou­ží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vou sú­čas­ťou ad­mi­nis­trač­né­ho sys­té­mu Cyc­lo­ne3 XUL CMS. Keď sa váš biz­nis roz­ras­tie, mô­že­te pri­ro­dze­ne prejsť na kom­plexnej­šie rie­še­nie, bez zme­ny sys­té­mu, na kto­rom váš web už beží.


Vďa­ka úz­kej spolu­prá­ci so spo­loč­nos­ťou As­se­co So­lu­tions sme vy­tvo­ri­li a na­ďa­lej roz­ví­ja­me je­di­neč­ný pro­dukt, kto­rý zá­sad­ne zjed­no­du­šu­je a auto­ma­ti­zu­je všet­ky pro­ce­sy pre váš e-biz­nis. Vďa­ka pria­me­mu a ži­vé­mu pre­po­je­niu napr. so sys­té­mom He­lios SPIN umož­ňu­je­me dy­na­mic­ký a flexibil­ný prís­tup k pre­da­ju na inter­ne­te. Pro­duk­to­vý ka­ta­lóg, in­for­má­cie o od­be­ra­te­ľoch, kaž­dá zme­na v sys­té­me od skla­du až po ce­not­vor­bu je okam­ži­te v reál­nom ča­se spra­co­vá­va­ná vo va­šom elek­tro­nic­kom ob­cho­de.

Va­ši zá­kaz­ní­ci na­ku­pu­jú na zá­kla­de reál­nych skla­do­vých zá­sob a per­so­na­li­zo­va­nej ce­not­vor­by, sú in­for­mo­va­ní o vy­ba­ve­ní ob­jed­náv­ky ih­neď po vy­ko­na­nej zme­ne va­šim ob­chod­ní­kom v ERP He­lios. Má­te mož­nosť kon­krét­nym zá­kaz­ní­kom, či par­tne­rom pria­mo na e-sho­pe zob­ra­zo­vať dis­kon­tné ce­ny, zoz­nam a stav vy­ba­vo­va­nia ob­jed­ná­vok. Všet­ky dok­la­dy sú­vi­sia­ce s ob­jed­náv­kou sú vy­sta­vo­va­né z es­ho­pu pria­mo do ERP sys­té­mu.

Pot­re­bu­je­te in­for­mo­vať zá­kaz­ní­ka emai­lom, či SMS o vy­sklad­ne­ní to­va­ru okam­ži­te? K dis­po­zí­cii sú mo­du­ly pre za­bez­pe­če­nie auto­ma­ti­zo­va­nej ko­mu­ni­ká­cie so skla­dom a lo­gis­ti­kou.


B2B plat­for­ma ERP sys­té­mu He­lios je roz­ší­re­ným rie­še­ním e-shop rie­še­nia Cyc­lo­ne3 He­lios Shop. Umož­ňu­je pria­mu a efek­tív­nu ko­mu­ni­ká­ciu s va­ši­mi od­be­ra­teľ­mi. Štan­dar­dnou sú­čas­ťou je kom­plexná ob­chod­ná agen­da s preh­ľa­dom fak­túr a do­da­cích lis­tov, sta­vom úh­rad a iné dok­la­dy. Od­be­ra­te­lia mô­žu spra­vo­vať svo­je po­boč­ky, ria­diť lo­gis­ti­ku, pra­co­vať s pro­duk­to­vým ka­ta­ló­gom a sa­moz­rej­me ob­jed­ná­vať to­var ale­bo služ­by. Va­ši ob­chod­ní­ci mô­žu zas nas­ta­vo­vať ce­no­vú po­li­ti­ku pre kaž­dé­ho jed­né­ho zá­kaz­ní­ka, pra­co­vať s re­por­ta­mi a spra­co­vá­vať do­py­ty od zá­kaz­ní­kov. Všet­ky pro­ce­sy B2B vie­te vďa­ka náš­mu rie­še­niu za­bez­pe­čiť na jed­nom mies­te dos­tup­nom pre všet­kých va­šich par­tne­rov.

 
IT News Lavazza Ekotopfilm Dôvera, zdravotná poisťovňa vino.sme.sk Datalock WinePlanet SZĽH CME TV Markíza NATO ISAF Würth Klenoty Aurum