Podpora, analytika a konzultácie

Pros­tred­níc­tvom náš­ho prog­ra­mu pod­po­ry za­bez­pe­ču­je­me klien­tom kom­plexnú sta­ros­tli­vosť, ďal­ší roz­voj rie­še­ní a op­ti­ma­li­zá­ciu pre naj­vyš­šiu mie­ru ich náv­rat­nos­ti.

Tech­no­lo­gic­ká pod­po­ra

Na­ši špe­cia­lis­ti sú vám k dis­po­zí­cii 24 ho­dín den­ne pri rie­še­ní va­šich prob­lé­mov, na­ši vý­vo­já­ri a kon­zul­tan­ti vám po­mô­žu pri návr­hu op­ti­mál­nych pos­tu­pov a tech­no­lo­gic­kých rie­še­ní. Vďa­ka vlas­tné­mu vý­vo­ju na plat­for­me Cyc­lo­ne3, vie­me pre na­še rie­še­nia po­núk­nuť tú naj­vyš­šiu mož­nú mie­ru kva­li­ty pod­po­ry.

Sprá­va ob­sa­hu (con­tent ma­na­ge­ment)

Pos­ta­rá­me sa o pub­li­ko­va­nie váš­ho ob­sa­hu. Skú­se­nos­ti s pub­li­ko­va­ním sé­man­tic­ké­ho textu do­ká­že­me vy­užiť nie­len pre zvý­še­nie re­le­van­tnos­ti va­šich vý­stu­pov vo vy­hľa­dá­va­čoch, ale hlav­ne pre sa­mot­ných náv­štev­ní­kov. Spra­co­va­nie vi­deí a iné­ho mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu je pre nás sa­moz­rej­mos­ťou, rov­na­ko ako správ­ne nap­lá­no­va­nie pub­li­ko­va­nia me­diál­nych por­tá­lov.

Inter­ne­to­vý mar­ke­ting

Pri­ro­dze­nou sú­čas­ťou inter­ne­to­vé­ho biz­ni­su je inter­ne­to­vý mar­ke­ting. Zreali­zu­je­me za vás, ale­bo vám po­ra­dí­me, ako sa naj­lep­šie pre­zen­to­vať v elek­tro­nic­kých mé­diách. Po­mô­že­me vám s pod­po­rou biz­ni­su na so­ciál­nych sie­ťach, s in­zer­ciou či tvor­bou a umies­tne­ním vhod­ných mar­ke­tin­go­vých nás­tro­jov.

Bu­si­ness In­telli­gen­ce (BI)

Biz­nis roz­hod­nu­tia vy­chá­dza­jú zo zro­zu­mi­teľ­ných pod­kla­dov. Vy­tvá­ra­me zo su­ro­vých dát   preh­ľad­né a či­ta­teľ­né vý­stu­py dô­le­ži­té  pre va­še roz­ho­do­va­nie. Ana­lý­zou star­ších a ak­tuál­nych dát vám po­mô­že­me s príp­ra­vou biz­nis stra­té­gií a roz­ho­do­va­ním o sme­ro­va­ní v bu­dúc­nos­ti e-biz­ni­su. Pre­po­je­nie BI na na­še e-biz­nis rie­še­nia za­bez­pe­čí auto­ma­tic­ké in­for­mo­va­nie o dô­le­ži­tých zme­nách v tren­doch, ale­bo vy­pra­co­vá­va­nie re­por­tov a od­po­rú­ča­ní pre roz­ho­do­va­cí pro­ces.

Op­ti­ma­li­zá­cie e-biz­nis pro­ce­sov (e-bu­si­ness pro­fit and cash op­ti­mi­za­tion)

Dy­na­mic­ký e-biz­ni­so­vý trh si vy­ža­du­je flexibi­li­tu fi­rem­ných pro­ce­sov a op­ti­mál­ny po­mer vy­na­lo­že­ných pros­tried­kov pre sta­bil­ný rast a ná­rast zis­ku. Op­ti­ma­li­zá­cia nák­la­dov, pod­por­ných in­ves­tí­cií a cel­ko­vá vy­vá­že­nosť fi­nan­čných to­kov je zá­kla­dom ús­peš­né­ho biz­ni­su. Na zá­kla­de prie­bež­ných ana­lýz exis­tu­jú­cich pro­ce­sov a cho­va­nia náv­štev­ní­kov vo va­šom e-biz­nis rie­še­ní vie­me auto­ma­ti­zo­va­ne op­ti­ma­li­zo­vať biz­nis pos­tu­py a per­so­na­li­zo­vať prís­tup k va­šim zá­kaz­ní­kom.

Webo­vá ana­ly­ti­ka

Ana­lý­za úda­jov pre reál­ny poh­ľad na webo­vé rie­še­nia. Vi­dí­me v čís­lach viac, chá­pe­me sú­vis­los­ti a dô­vo­dy sprá­va­nia va­šich náv­štev­ní­kov a up­ra­vu­je­me rie­še­nia pre vy­ššiu efek­ti­vi­tu a pou­ži­teľ­nosť. Vie­me iden­ti­fi­ko­vať prí­či­ny prob­lé­mov i pries­tor na ďal­ši rast. Prí­ve­ti­vosť pre va­šich pou­ží­va­te­ľov tým pret­vá­ra­me vo váš ús­pech.

Op­ti­ma­li­zá­cie webo­vých ap­li­ká­cií

Skú­se­nos­ti z tvor­by webo­vých slu­žieb a pre­zen­tá­cii do­ká­že­me zú­žit­ko­vať vo váš pros­pech vy­tvo­re­ním zro­zu­mi­teľ­nej štruk­tú­ry ob­sa­hu a vý­be­rom re­le­van­tných kľú­čo­vých slov a poj­mov. Search En­gi­ne Op­ti­mi­za­tion, op­ti­ma­li­zá­cia pre vy­hľa­dá­va­če, je sú­bor čin­nos­tí, kto­rý pri­ro­dze­nou for­mou zvi­di­teľ­ňu­je Váš biz­nis me­dzi zob­ra­ze­ný­mi vý­sled­ka­mi.

Ana­lý­za pou­ži­teľ­nos­ti uží­va­teľ­ských roz­hra­ní

Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie je jed­ným z roz­ho­du­jú­cich fak­to­rov, kto­ré ov­plyv­ňu­jú ús­pech a efek­ti­vi­tu ap­li­ká­cie. Na­še dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti s vý­vo­jom a im­ple­men­tá­ciou webo­vých ap­li­ká­cií a RIA (Rich Inter­net Ap­pli­ca­tion) u ši­ro­ké­ho spek­tra pou­ží­va­te­ľov, nám umož­ňu­jú vi­dieť pro­ce­sy a fun­kcio­na­li­tu ich oča­mi. Vie­me, kto­ré pos­tu­py sú zro­zu­mi­teľ­né, poz­ná­me ich ná­ro­ky a pot­re­by. Ana­lý­za­mi sprá­va­nia eli­mi­nu­je­me sla­bé strán­ky a po­sú­va­me efek­tív­nosť tých sil­ných.

Ško­le­nia

Nau­čí­me vás nie­len op­ti­mál­ne pos­tu­py pri prá­ci s na­ši­mi sys­té­ma­mi (CMS či CRM), ale vy­ško­lí­me va­šich pra­cov­ní­kov ako efek­tív­ne spra­co­vá­vať mul­ti­mé­diá a pub­li­ko­vať ob­sah, ale­bo nas­ta­vo­vať pro­ce­sy váš­ho e-biz­ni­su. 

Od­bor­né kon­zul­tá­cie

V kaž­dej exper­tnej ob­las­ti náš­ho pô­so­be­nia vám ra­di pos­kyt­ne­me od­bor­né kon­zul­tá­cie s dô­ra­zom na ich zro­zu­mi­teľ­nosť, ale hlav­ne vý­sled­ky. Na­ši kon­zul­tan­ti sú vám k dis­po­zí­cii pre ob­lasť webo­vých tech­no­ló­gií, inter­ne­to­vé­ho mar­ke­tin­gu, sprá­vy ob­sa­hu a biz­nis pro­ce­sov.

Sprá­va ap­li­ká­cií a infra­štruk­tú­ry

Dl­ho­roč­nou prá­cou pri sprá­ve sys­té­mov, na vý­vo­ji a op­ti­ma­li­zá­cii in­for­mač­ných sys­té­mov sme zís­ka­li je­di­neč­né skú­se­nos­ti. Biz­nis pot­re­bu­je pev­né zá­kla­dy nie­len v mar­ke­tin­gu a pre­zen­tá­cii, ale tiež v tech­no­lo­gic­kom za­bez­pe­če­ní ap­li­ká­cií a ko­mu­ni­ká­cie. Pre všet­ky na­še rie­še­nia a tech­no­ló­gie za­bez­pe­ču­je­me pl­nú pod­po­ru aj pre ich beh. Pos­ky­tu­je­me 24/7 pod­po­ru pri sprá­ve, za­bez­pe­ču­je­me infra­štruk­tú­ru od web­hos­tin­gu až po server­ov­é far­my vý­kon­ných por­tá­lov.

 
IT News Lavazza Ekotopfilm Dôvera, zdravotná poisťovňa vino.sme.sk Datalock WinePlanet SZĽH CME TV Markíza NATO ISAF Würth Klenoty Aurum