Nový portál pre zdravotnú poisťovňu Dôvera


Za­čiat­kom ap­rí­la sme spus­ti­li no­vý por­tál pre zdra­vot­nú pois­ťov­ňu Dô­ve­ra. Má no­vú vi­záž, fun­kcio­na­li­ty a preh­ľad­nej­ší a zro­zu­mi­teľ­nej­ší ob­sah. Je pos­ta­ve­ný tak, aby náv­štev­ník na­šiel všet­ky pot­reb­né in­for­má­cie čo naj­rý­chlej­šie.

Dô­raz sme klád­li na:

  • in­te­li­gen­tné fulltext vy­hľa­dá­va­nie so syn­ony­ma­mi a mož­nos­ťou klásť pri­ro­dze­nej­šie otáz­ky,
  • pre­po­je­nie s inter­ným in­for­mač­ným sys­té­mom pre ove­ro­va­nie pois­ten­ca, elek­tro­nic­kú po­boč­ku,
  • on­li­ne kom­plex­ný zoz­nam zmluv­ných za­ria­de­ní a ich zmlúv.

Kon­trakt zís­ka­ný kon­com má­ja 2011, vy­na­lo­že­né úsi­lie 4 člen­né­ho tea­mu vo viac ako 600 ho­di­nách, po­čas tak­mer 4roch me­sia­cov. Vý­sled­kom je 900 ti­síc zna­kov prog­ra­mo­vé­ho a HTML kó­du.

 
IT News Lavazza Ekotopfilm Dôvera, zdravotná poisťovňa vino.sme.sk Datalock WinePlanet SZĽH CME TV Markíza NATO ISAF Würth Klenoty Aurum