Workshop: Analytika webových stránok

Goog­le ana­ly­tics - vie­me, čo zna­me­na­jú čís­la?
Dô­le­ži­té fak­to­ry, kto­ré si tre­ba vší­mať.
Vy­hod­no­co­va­nie SEO a rých­los­ti.
Seg­men­tá­cia náv­štev­ní­kov.
Vlas­tné re­por­ty a no­ti­fi­ká­cie

Od­po­ve­de na tie­to otáz­ky dos­ta­ne­te na wor­ksho­pe, kto­rý sa ko­ná v pries­to­roch na­šej fir­my dňa 10. má­ja 2012 o 9:30h. Ide o ďal­ší zo sé­rie inter­ne­to­vých bez­plat­ných wor­ksho­pov, kto­ré sa bu­dú ko­nať kaž­dý me­siac.

Te­ší­me sa na stret­nu­tie!

 

 
IT News Lavazza Ekotopfilm Dôvera, zdravotná poisťovňa vino.sme.sk Datalock WinePlanet SZĽH CME TV Markíza NATO ISAF Würth Klenoty Aurum